Piratpartiets vårmöte: Problemen med motion A14

Känslorna kring motion A14 löper amok på det här mötet. Någon säger att den är stadgevidrig (vilket iofs är sant till viss del), en annan person säger att det är hjärtskärande om den inte går igenom och så är känslostormarna och sandlåderetoriken ett faktum.

Jag ska försöka berätta varför jag tycker att man ska rösta AVSLAG på motion A14. Jag ska dessutom försöka göra det utan att ta till onödiga känslouttryck utan låta mina argument stå för sig själva.

Motionen är en stadgebilaga. Det betyder att den läggs till stadgarna för att användas som referens i organisatoriska frågor som kanske inte uttryckligen står i stadgan men som ska behandlas därefter. För att få igenom en stadgebilaga krävs det ENDAST 50% majoritet på ETT möte. Det är alltså relativt enkelt. Det är dock värt att hålla i åtanke att där stadgebilagan går emot stadgan är det alltid stadgan som har företräde.

Innan jag berättar vad jag finner problematiskt med stadgebilagan i sig skulle jag vilja lyfta ett annat problem som jag har funnit i denna diskussion;

Medlemsmöten är krångliga!

Det är ett faktum. Det kommer vi inte ifrån. Voteringsordningar, yrkanden, tilläggsyrkanden, vinnande mot avslag osv ÄR svårt. Vi kommer inte ifrån det. Det vi kan göra är att göra det lättare. Lättare innebär inte att sätta oss ner och komma på ytterligare en teknisk lösning. Oavsett om det är att koda i forumet eller koda en hemsida eller om vi skulle få för oss att ha mötet via twitter. Den tekniska koden kommer inte hjälpa oss att komma över det pedagogiska problemet kring att möten är svåra.

Webserien XKCD

Det här partiet har en tendens att vilja lösa pedagogiska problem med kod. Lösningar som ”vi kan bygga en app” eller ”vi gör en hemsida” är sådana som dyker upp på nästan alla problem oavsett vilken art. Väldigt ofta är det pedagogiska problem som vi inte kan nå genom att koda. Såsom att vi vill att informationen nås ut till fler om vilka vi är. Ja, det är bra att ha en hemsida men är det hemsidan som är självändamålet? Knappast. Likadant ska inte en stadgebilaga vara det. En stadgebilaga som mest av allt handlar om att hacka kod är inte lösningen på pedagogiska problem kring voteringsordningar och yrkanden.

Då tror jag mer på information och utbildning till alla som vill ha den, som är lätt att få och inte tar evigheter att sätta sig in i. Något som tar bort mycket av tröskeln när man kollar i forumet. Jag vet hur det är med forumet. För det första har jag lätt dyslexi. För det andra har jag (antagligen pga min dyslexi) extremt svårt att läsa instruktioner. Instruktionsmanualer är helt omöjliga, jag fattar ingenting såvida det inte finns fina bilder till var och en av sakerna jag ska göra. Så när någon säger att de tycker att forumet är svårt förstår jag dem. Mötespresidiet använder blå text mot blå bakgrund… really? Det är väldigt fail för oss som har lässvårigheter som exempel. Sedan ska man förstå att Y är ett yrkande och man ska förstå att voteringspass betyder de dagar man får rösta och så ska man på det förstå att voteringspass 1a och 1b sker parallellt med varandra. Det är inte lätt. Men alla dessa problem är pedagogiska de beror INTE på tekniken.

Så vilka är de största problemen jag ser med motionen? Jag väljer givetvis här att plocka fram saker ur bilagan som jag inte gillar för det är självfallet så att det finns saker i den som är värda att tänka på och använda sig av. Dock är de negativa aspekterna betydligt fler än de positiva enligt min bedömning.

Särskilt fokus ska läggas på att även medlemmar som normalt inte är engagerade som aktivister eller funktionärer ska kunna delta i medlemsmötet.

Det låter fint men om man bryter ner det betyder det i praktiken att man lyfter fram vissa medlemmar som viktigare än andra. Våra aktivister och funktionärer ska inte ses som lika viktiga att få med i beslutsprocessen som andra medlemmar. Något som jag finner ytterst konstigt. Alla borde väl vara lika viktiga?

Votering om alla motioner och propositioner sker i exakt två steg.

Problemet med detta har lyfts även av andra. Det låter dock lockande. Bara två voteringsomgångar. Men det är att lura sig själv om man tror att det kommer bli enklare bara för att det är färre gånger man kan rösta. Genom att bara tillåta två voteringsomgångar kommer det antagligen att bli ännu krångligare att förstå vilka konsekvenserna blir av voteringarna. För då måste man ställa ändringsyrkanden mot andra ändringsyrkanden på ett sätt som gör att fler yrkanden som säger precis tvärtemot varandra kan gå igenom samtidigt. Vilket också kommer vara förvirrade på ett helt nytt sätt än det är förvirrande idag.

På detta möte har presidiet jobbat för att hålla nere antalet voteringsomgångar. Det märks tydligt. De allra flesta voteringar har bara två pass. När jag gick igenom stadgemotionerna för att skriva information om dem slog det mig att jag aldrig behövde skriva ”voteringspass 3” någonstans. Däremot så vet jag att det i vissa fall behövs. Mötespresidiet till nästa möte kommer att vara medlemsvalda och arbeta för att förbereda mötet. Jag tror att de kommer att arbeta med medlemmarnas bästa i åtanke när de även nästa gång lägger fram voteringsordningar.

Mötet ska lista samtliga voteringssidor på en (1) översiktswebsida […].
Votering om samtliga ändringsmotioner ska ske på en (1) websida (”voteringssida”).
Votering om samtliga resulterande motioner och propositioner skall därefter också ske på en (1) websida (”voteringssida”).

Igen försöker man lösa saker med kod, men inte nog med det, stadgebilagan säger även att man ska lösa det med en viss sorts kod. Jag hoppas verkligen inte att vi måste hålla våra möten på ”en websida”. Inte för att jag älskar forumet som jag fint påpekade innan utan för att jag tycker det vore mycket olyckligt om vi tvingar in våra möten i en viss teknik istället för att låta tekniken anpassa sig efter våra behov. Det är medlemmarnas behov av teknik som ska styra.

Sedan beskriver stadgebilagan även att vi ska ha condorcetrankade personval och voteringslistorn, något som jag är emot i sig men som nog kräver ett helt eget blogginlägg för att jag ska förklara det.  Däremot vill jag ta upp detta på tal om just voteringslistor;

Styrelsens voteringslistor har en särställning gentemot medlemmars dito.

Jag håller med om att styrelsens rekommendation borde finnas med om det finns en sådan. Dock borde denna givetvis inte få någon särställning gentemot medlemmarnas om vi nu ska ha voteringslistor (något jag ställer mig emot dessutom). Om det ska finnas voteringslistor borde allas listor behandlas lika, såväl styrelsens som medlemmarnas.

Partiledningen tillhandahåller teknik för att genomföra mötet till mötespresidiet på uppdrag av partistyrelsen, enligt stadgar 4.2.2 och 4.8.7. Detta ska tolkas som att mötespresidiet och medlemsmötet skall använda den teknik som partiledningen tillhandahåller och anvisar för att genomföra medlemsmöte på uppdrag av partistyrelsen, även i fall då sådan anvisad teknik etablerar detaljer i mötesordning som inte regleras i detta dokument. Mötespresidiet bör dock söka lösa sådana begränsningar i samråd med partiledningen i god tid före medlemsmöte.

Man säger att man brukar spara det bästa till sist. Jag har valt att spara det värsta till sist. Denna del i stadgebilagan säger att partiledningen ska tillhandahålla tekniken. Den ger partiledningen makt över medlemsmötet. Det kanske inte låter så farligt men om man betänker att inte ens styrelsen får ha makt över medlemsmötet eftersom de står under detta… hur blir det då om partiledningen som ska står UNDER styrelsen får bestämma all mötesteknik och i och med det även mötesordningen för mötet? Men det icke inräknat så är det värsta i stycket faktiskt ”även i fall då sådan anvisad teknik etablerar detaljer i mötesordning som inte regleras i detta dokument.” Det betyder att om partiledningen kommer på lösningar UTÖVER det som står i bilagan ska de ha rätt att införa dessa utan att mötespresidiet har något att säga till om.

Min åsikt är att detta är första gången vi får ett medlemsvalt mötespresidie som kommer arbeta redan från detta mötets slut till och med nästa möte till att göra det lättare och enklare. De kommer arbeta med att ge medlemmarna det som de vill ha. Utan att värdera någons röst, någons åsikt eller någons rekommendation högre än någon annans.

Rösta därför AVSLAG (mittenhålet) på motion A14.

Sedan skulle jag vilja avsluta med att jag skäms lite över både mig själv och andra som inte uppmärksammar folk på att det ligger motioner på det här mötet som kan påverka grundfundamenten som partiets politik står på om de går igenom (till det positiva eller det negativa låter jag var och en avgöra). Som den motionen som vill förändra vår ståndpunkt i upphovsrättsfrågan till att vi ska avskaffa upphovsrätten eller den som säger att vi inte vill avskaffa patenten utan reformera dem. Var är alla hjärtskärande historier om dessa motioner? De som påstår sig stå över det organisatoriska snacket verkar vara mycket prat och lite verkstad om de bara bryr sig om att informera folk om de rent organisatoriska motionerna.

Tags: , , , , ,

1 Comment Leave yours

1 Trackbacks