Piratpartiet

Piratpartiets vårmöte: Genomgång av stadgemotioner

Följande är en genomgång av de stadgemotioner som ligger för voteringen JUST NU i mötesforumet. Jag har försökt hålla mig så kort och koncis som möjligt kring vad varje yrkande faktiskt betyder och inte blandat in debatt eller diskussion. Efter varje motion kommer jag att skriva vad jag själv röstade på och varför i kursiv stil. Är ni inte intresserade av att se det så kan ni bara ignorera den delen.

Länk till stadgarna för korsreferens går att hitta här.

Y = Yrkande
Voteringsomgång 1 pågår NU och avslutas redan ikväll 4 maj 21.30.
Voteringsomgång 2 börjar torsdag 5 maj 00.01 och avslutas lördag 7 maj 21.30
Där flera yrkanden än två ställs mot varandra kan man välja att rösta på fler alternativ än ett.
Alternativet Avstår finns i samtliga voteringar.

Motion A01: Namnbyte
Motionären anser att vi bör byta namn på Piratpartiet.

Y221 = Styrelsen får i uppdrag att utreda namnförslag och redovisa den utredningen till vårmötet 2012.
Y5 = Vi byter namn till Fridemokraterna
Y60 = Vi byter namn till Piratpartiet Humanisterna
Y133 = Vi byter namn till Piratpartiet Piraterna

I första voteringsomgången ställs Y221 mot avslag.
I första voteringsomgången ställs även Y5 mot Y60 mot Y133.
I andra voteringsomgången ställs det vinnande förslaget av Y5, Y60 eller Y133 mot avslag OM inte Y221 vinner för då hålls ingen andra voteringsomgång.

Jag själv röstade på Y221 eftersom jag anser att en sådan utredning kan kanske en gång för alla sätta stopp för att vi alltid har en motion om att byta namn på varteviga medlemsmöte. Om den inte skulle gå igenom röstade jag även på Y60 av alternativen, dock med intentionen att rösta avslag i en andra voteringsomgång då jag anser att vi inte ska byta namn.

Motion A02: Antal kandidater i lokala val
Motionären vill att vi ska ändra de antal listkandidater till kommunval och landstingsval som styrelsen idag har satt upp.

Y213 = Vi fastställer att i kommunval ska man ha 8% av fullmäktigeplatserna som ram och i landstingsval ska det vara minst 14 kandidater på listan för att få ställa upp.

I första voteringsomgången ställs Y213 mot avslag.
Det blir således ingen andra voteringsomgång.

Jag själv röstade avslag eftersom jag anser att det är för tidigt att sätta sådana ramar till ett val som inte sker förrän 2014.

Motion A03: Stadgeändring ang den ekonomiskt ansvarige
Motionären anser att den ekonomiskt ansvariges mandat inte speglar den reella situationen i partiet idag. Den borde underställas sekretariatet istället. Notera också att förslaget på A04 om att ändra att Partiledaren kan utse ett antal rangordnade vice partiledare ligger under detta förslag.

Y220 = Den ekonomiskt ansvarige underställs sekretariatet och utses av partisekreteraren. Partiledaren kan utse vice partiledare (underförstått om denna så vill).

I första voteringsomgången ställs Y220 mot avslag.
Det blir således ingen andra voteringsomgång.

Jag själv röstade på Y220 eftersom jag anser att det är ett bra förslag och speglar bättre situationen i partiet idag.

Motion A04: Stadgeändring ang vice partiledare
Motionen behandlas ej eftersom den tas upp under A03 istället.

Motion A05: Plats för medlemsmöten
Styrelsen valde att tolka ”teknisk lösning för mötet” på ett sätt inför detta möte. Presidiet och revisorn har uttryckt att denna tolkning låg utanför styrelsens mandat att göra. Motionären vill således göra en stadgetolkning kring hur detta ska tolkas.

Y11 = Partistyrelsen ska välja tid och plats för mötet. Styrelsen ska även se till att mötet blir inkluderande.
Y115 = Texten ovan är samma men ändras till ”Mötespresidiet” istället för partistyrelsen.

I första voteringsomgången ställs Y11 mot Y115.
I andra voteringsomgången ställd det vinnande förslaget mot Avslag.

Jag själv röstade på Y11 eftersom jag anser att styrelsen bör ges möjlighet att besluta om tid och plats. Här kan det blir ytterligare bråk om vad som innebär ”plats” dock vilket är lite tråkigt. Därför kommer jag antagligen att rösta avslag i en andra voteringsomgång oavsett vilket förslag som vinner trots att jag önskar att vi kunde fastställa stadgetolkningen mer än så på detta möte.


Motion A06: Stadegefix – röstberättigad på årsmötet

Motionären menar att det finns ett ”fel” i stadgan med att det idag står att man får rösträtt om voteringen sker två månader efter att man gick med. Det betyder att man kan få rösträtt mitt under en pågående votering.

Y12 = En person som är medlem i partiet två månader innan mötet öppnas får rösträtt.
Y99 = En person som är medlem i partiet i en månad innan mötet öppnas får rösträtt.

I första voteringsomgången ställs Y12 mot Y99.
I andra voteringsomgången ställs det vinnande förslaget mot Avslag.

Jag själv röstade på Y12 eftersom jag anser att det är rimligt att man ska ha varit med i två månader innan man kan påverka på medlemsmötet då många omröstningar kräver lite djupare kunskap om partiet.

Motion A07: Stadgefix – Budgetansvar
Styrelsen har idag enligt stadgan ansvar att besluta om budgeten. Samtidigt så står det att styrelsen ska lägga en budgetproposition till medlemsmötet. Motionären menar att det är onödigt att styrelsen lägger en prop på mötet om en sak som de har rätt att besluta om själva under resten av året.

Y14 = Stadgans paragraf 4.5.2 a) tas bort.
Y105 = Paragrafen ändras till 4.5.2 ”Till höstmötet ska partistyrelsen lägga proposition med verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.”

I första voteringsomgången ställs Y14 mot Y105.
I andra voteringsomgången ställs det vinnande förslaget mot Avslag.

Jag själv röstade på Y14 eftersom jag håller med motionären om att det är dumt att medlemsmötet fastställer en budget som styrelsen sedan ändå kan göra vad de vill med. Bättre att ha det antingen eller helt enkelt.


Motion A08: Stadgeändring, svårigheten att utesluta troll ur Piratpartiet
Motionären menar att det ska bli lättare att utesluta medlemmar ur Piratpartiet.

Y13 = Medlemsmötet ska inte längre kunna hantera uteslutningsärenden (detta ska endast beslutas av styrelsen)
Y94 = Medlemsmötet ska inte kunna överklaga ett styrelsebeslut angående uteslutning.
Y95 = Styrka 2.2.4 och 2.2.5 ur stadgan.

I första voteringsomgången ställs Y13, Y94 och Y95 tillsammans som ett yrkande mot Avslag.

Jag själv röstade på Avslag! Å det bestämdaste. Medlemsmötet är partiets högst beslutande organ OVANFÖR styrelsen. Att inskränka medlemsmötets rätt att säga åt styrelsen att de fattat fel beslut tycker jag vore djupt olyckligt därför.

Motion A09: Stadgeändring, mötespresidiet ska inte få besluta i samtliga ordningsfrågor.
Motionärerna (som består till största del av det nuvarande mötespresidiet) vill inte att mötespresidiet ska få besluta enväldigt i alla ordningsfrågor såsom det ser ut idag. I stället ska alla ordningsfrågor där 10 personer anser att en ordningsfråga ska väckas gå till votering.

Y15 = Styrka paragraf 4.8.8 ur stadgan

I första voteringsomgången ställs Y15 mot avslag.

Jag själv ska erkänna att jag var en aning ambivalent i frågan. På ett sätt anser jag att presidiet ska ha den rätten, men eftersom det är många av presidiet som har kommit med motionen litar jag på att de vet själva hur det är att arbeta i presidiet och att det då är en bra motion. Därför röstade jag på Y15.

Motion A10: Stadgeändring, styrelsen ska ej få möjlighet att tolka stadgan som rör medlemsmötet
Motionären menar att det är mötespresidiet som ska ha rätt att tolka stadgan för mötet där det förekommer otydligheter, inte styrelsen.

Y209 = Man läger till paragraf 8.1.2 till stadgan ”Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå mellan medlemsmöten, i frågor rörande medlemsmöten, gäller mötespresidiets tolkning tills klargörande ändring införs.”

I första voteringsomgången ställs Y209 mot Avslag.

Jag själv valde att rösta på Y209 eftersom jag anser att det är fullt rimligt att presidiet, som är de som förbereder hela mötet, får tolka stadgan där det är oklart. Annars skulle deras arbete försvåras betydligt.

Motion A11: Stadgeändring att särskilja på styrelsen och ledningen
Motionären menar att personer som sitter i ledningen inte samtidigt ska kunna inneha en position i styrelsen.

Y17 = Medlem av partistyrelsen får inte samtidigt inneha någon av posterna i partiledningen.
Y143 = Man kan få en post i partiledningen även om man sitter i partistyrelsen om det inte finns någon annan lämplig kandidat.
Y18 = De som idag innehar dubbla poster för fullfölja sitt mandat, men inte väljas om.
Y96 = Personer som sitter på dubbla stolar måste avsäga sig ett av uppdragen inom 30 dagar.
Y176 = Personer som sitter på dubbla stolar måste meddela vilken post de ska sitta kvar på inom 30 dagar och ska ha avgått från denna post innan höstmötet 2011. Meddelar man inte detta ska det tolkas som att man direkt avsägs poster i styrelsen.

I första voteringsomgången ställs Y17 mot Y142.
I första voteringsomgången ställs även Y18 mot Y96 mot Y176.
I andra voteringsomgången ställs vinnarna mot Avslag.

Jag själv valde att rösta på Y17 och Y18 eftersom jag anser att det är bra med en delning av styrelse och ledning. Att göra det ”inom 30 dagar” kan dock vara skadligt för verksamheten och det vore olyckligt.

Motion A12: Reduktion av styrelsens storlek för att få den att fungera igen
OBS! En del tror att denna kräver två läsningar för att gå igenom. Det är INTE korrekt. Den kräver 75% majoritet på ETT möte för att gå igenom och träder då i kraft omedelbart.
Motionären menar att styrelsens storlek ska minskas från 15 ledamöter + 1 sammankallande till 9 ledamöter inklusive en sammankallande.

Styrelsen ska bestå av 9 ledamöter. Man väljer 3 nya varje år som sitter på mandat på 3 år.
Fyllnadsval sker ej även vid avhopp.
Styrelsen utser internt en sammankallande.

Övergångsreglerna skulle se ut så att 3 personer väljs in på nuvarande möte på mandat till 2013-12-31. Övriga som väljs in förlorar sina platser. Val ska ske på höstmötet.

Y19 = En ny stadga som säger det som står ovan.
Y20 = Övergångsregler enligt ovan.
Y222  = En ny stadgelydelse som är att ledmöter väljs på 2 år och varje år väljs 8 nya ledmöter. Fyllnadsval ska ske på medlemsmöte där avhoppet skett minst 8 veckor innan mötet.
Y223 = Övergångsregler som säger att 3 ledamöter ska väljas med mandat till 2012-12-31 och 3 ledamöter på mandat till 2012-12-31.

I första voteringsomgången ställs Y19 och Y20 tillsammans mot Y222 och Y223 tillsammans.
I andra voteringsomgången ställs det vinnande (kombinerade) förslaget mot avslag.

Jag själv röstade på Y222 + Y223 men med ambition att rösta AVSLAG på hela motionen oavsett när den kommer till andra voteringsomgången. Mer djupgående varför jag som nuvarande sammankallande i styrelsen anser att det vore djupt olyckligt om motionen gick igenom kan läsas i ett tidigare inlägg. Att inte kunna utföra fyllnadsval ger dessutom effekten att vi kan sitta med en betydligt mindre styrelse än 9 utan att kunna fyllnadsvälja nya in i styrelsen.

Motion A13: Buggfix i stadgarna vad gäller budgetägande
Motionen behandlar i motion A07 istället och behandlas således inte.

Motion A14: Mötesordning med överskådliga voteringar & voteringslistor.
En stadgebilaga som säger följande vill motionären ska läggas till stadgarna;

 • Ordningsfrågor ska behandlas med omröstningar.
 • Presidiet kan på begäran göra individuell röstredovisning
 • Anonymitet ska vid omröstning kunna tillgodoses
 • Speciellt fokus ska ligga på att få icke aktiva medlemmar delaktiga i mötet (inte aktivister och funktionärer som redan är aktiva)
 • Voteringsordningen ska redovisas under eller före mötet. Här ska det stå när voteringarna sker.
 • Mötet ska bara få innehålla 2 voteringsomgångar.
  – Där två konfliktande yrkanden vinner i första voteringsomgången vinner den som har störst procentuellt stöd av dessa två. Vid lika procent vinner automatiskt det yrkandet som lades först.
  – Om två motioner som ligger i konflikt med varandra går igenom görs samma utslagningsprocess.
 • Alla voteringar ska listas på 1 översiktswebsida.
 • Voteringar om samtliga ändringsyrkanden ska ske på 1 websida.
 • Voteringar om alla resulterande motioner och propositioner ska ske på 1 websida.
 • Om medlemmarna vill ha mer information om vad de röstar på ska de behöva ange detta innan informationen presenteras.
 • Alla medlemmar kan lämna in en färdig voteringslista som andra då kan välja att rösta på (rösta som en viss person).
 • Listorna ska fyllas i automatiskt eller visas på sidan eller en kombination. Beroende på vad man vill själv ska göras.
 • Styrelsens rekommendation ska ha ”en särställning gentemot medlemmars dito.”
 • Personval ska ske med en condorcetrankande metod.
 • Valberedningen ska nominera personer till sådana personval och bör rekommendera fler än det finns platser.
 • Valen ska ske på 1 voteringslista.
 • Partiledningen tillhandahåller tekniken för mötet på uppdrag av partistyrelsen. Mötet SKA använda den teknik partiledningen tillhandahåller ÄVEN då lösningen har med ytterligare lösningar än som anges i denna stadgebilaga.

Y224 = Vi ska inte anta en stadgebilaga om mötesordning nu utan ge styrelsen i uppdrag att ta fram en sådan och lägga som proposition till höstmötet 2011.
Y22 = Ovanstående bilaga (som beskrivs ovan) läggs till stadgarna.
Y113 = Den fastställda mötesordningen på höstmötet 2010 läggs till stadgarna.
Y226 = Den mötesordningen som gäller för detta möte läggs som bilaga till stadgarna.
Y225 = Mötespresidiet blir förpliktigad att anpassa mötesordningen vid behov.

I första voteringsomgången ställs Y224 mot avslag.
I första voteringsomgången ställs även Y22 mot Y113 mot Y226.
I första voteringsomgången ställs även Y225 mot avslag.
Om Y224 vinner så hålls ingen andra voteringsomgång. i annat fall ställs vinnande förslag mot Avslag.

Jag tycker att denna stadgebilaga är rent av gräslig. Den bakbinder mötespresidiet till 2 voteringsomgångar oavsett hur krångliga voteringarna då kan bli, den ger partiledningen ENSAMT mandat att lägga förslag på mötestenik även UTANFÖR denna bilaga och den fastslår algoritm-val till styrelse och andra förtroendeval. Jag hoppas verkligen inte det går igenom. Uppenbart är dock att vi behöver någon form av bilaga så att vi har en en gång för alla… därför valde jag att rösta på Y224. Om den inte går igenom valde jag att även rösta på Y226 och Y225.


Motion A15: Uttolkning av ordet adjungering

Motionären anser att vi måste tolka ordet adjungering i stadgan då en del poster påverkas av detta.

Y23 = Adjungering ska innebära att man får tillgång till ”alla forum” där det kan tänkas beredas såväl som formellt fattas beslut. Detta ska innefatta gruppchatter, fysiska möten och mail-listor.
Y175 = Adjungering ska innebära närvarorätt i de forum och tillfällen då formella beslut fattas.
Y219 = Adjungering ska innebära närvarorätt. Om styrelsen tillika partiledningen väljer att ge de adjungerande yttranderätt ska de även få detta.
Y24 = Styrelsen får inte göra en tolkning som inskränker befogenheter hos andra poster.

I första voteringsomgången ställs Y23 mot Y127 mot Y219.
I första voteringsomgången ställs även Y24 mot Avslag.

Jag själv valde att rösta på Y219 då det är vad ordet adjungering faktiskt betyder. Det har heller inte varit en enda gång då en adjungerad inte fått både närvarorätt och yttranderätt på ett möte så det är inget stort problem. Att ge adjungerande rätt till ALLA forum där det kan tänkas beredas beslut är omöjligt i praktiken och gör det därför mycket problematiskt att ha i en stadga.  Jag valde även att rösta Avslag på yrkande Y24.

1

Piratpartiets vårmöte: Problemen med motion A12

Motionen går ut på att ändra styrelsens storlek från 16 personer (15 ledamöter och 1 sammankallande) till 9 personer. Här förstår jag inte riktigt om det menas att det blir 9 personer + sammankallande eller om det ingår en sammankallande i dessa nio personer eftersom motionären samtidigt menar att sammankallande ska väljas styrelseinternt. Jag väljer att anta att det betyder 9 ledamöter och 1 sammankallande.

Det man måste hålla i åtanke här är att styrelsens storlek ändrades på förra vårmötet (genom en motion av samma motionär som denna motion) med motiveringen att vi var tvungen att ha ett kuppskydd om andra partier vill ta över oss genom att rösta in deras personer i styrelsen. Jag antar här helt sonika att motionären finner att detta kuppskydd inte längre behövs. En annan sak man måste hålla i åtanke är att ändringen från förra vårmötet inte ens kommit i kraft än. Styrelsen är idag inte 16 personer. Implementeringen av den stadgan skulle ske på det här mötet. Att hela tiden ändra styrelsens storlek på varje möte är att kraftigt försvåra arbetet i styrelsen. Det påminner mig lite om att det sägs att det tar ca 10 år att implementera ett nytt betygssystem i skolorna och ungefär var 10 år så väljer regeringen att ändra betygssystem för att ”det förra funkar ju uppenbarligen inte”.

Argument för motionen som har dykt upp är att styrelsen har låg närvaro på möten och det skulle bli bättre av att vara färre. Detta motiveras med att när styrelsen, förut, var färre så funkade det bra på mötena. Problemet med det resonemanget är att samma personer då inte sitter i styrelsen nu. Att se tillbaka på saker som gröna skogar och djupa dalar är trevligt ibland men vi glömmer gärna att saker förändras. Styrelsen ser inte alls ut som den såg ut för bara ett år sen. Vi har haft avhopp och personer som blivit inaktiva. Personer som vi inte har en aning om att de skulle bli det. Mikael Nilsson är en sådan person som varit en klippa i styrelsen innan och likadant med Mårten Fjällström för att ta två lysande exempel. Att säga att fler av de som sitter i styrelsen idag skulle komma på mötena bara för att det blev färre på mötena är ologiskt.

Anledningen till att argumentet ens kommit upp är för att det enligt stadgarna måste vara en viss majoritet av styrelsemedlemmarna som håller med varandra i besluten för att beslut ska kunna fattas. Det vill säger vi måste ha ett visst antal närvarande för att vara beslutsmässiga (och ännu mer kruxigt är att om minimum antal är med på mötena måste alla som är närvarande då måste vara överens).

Vad är då problemen med motion A12 i praktiken? Säg att styrelsen skulle bli på 9 personer. Det skulle betyda att styrelsen skulle se ut som följer;

1. Rickard Olsson – Han är en otroligt intelligent person som kliver in och medlar i situationer där ingen annan kunnat det. Det han säger bidrar mycket till själva styrelsen hela tiden. Har dock på tok för mycket annat i sitt liv att styrelsen gärna blir bortprioriterad.
2. Mårten Fjällström – Har gjort fantastiskt mycket för partiets styrelse, men har på senare tid både varit sjukskriven och nybliven pappa (igen!) och han har redan uttryckt sin vilja att kliva ner från styrelsen. Han kommer alltså inte vara aktiv.
3. Anna Svensson – Har varit på 4 möten på ett helt år. Tagit på sig 1 arbetsuppgift på den tiden och det var på senaste mötet. Jag hoppas hon kommer bli mer aktiv givetvis.
4. Johanna Julén – En klippa sista tiden när det gäller att skriva protokoll och kommer med mycket bra input och andra vinklar på saker hela tiden. Dock är det samma som med Richie att hon har så mycket annat i sitt liv att styrelsen gärna blir en aning lidande. Måste ändå ge henne pluspoäng för att hon är öppen med det på mötena och inte tar på sig arbetsuppgifter om hon inte vet att hon kan göra det.
5. Anders Nordin – Har av personliga skäl redan sagt att han inte kommer vara aktiv i styrelsen på ett bra tag.
6. Christoffer Willenfort – Kommer på många möten och tar på sig arbetsuppgifter regelbundet.
7. VAKANT – Christian Engström har redan sagt att han kommer kliva av som ledamot när mötet är slut så en post kommer redan innan vi börjar att vara vakant.
8. VAL NU PÅ MÖTET – En nyvald person.
9. VAL NU PÅ MÖTET – En nyvald person.

Det skulle alltså innebära att styrelsen, redan från början, skulle bestå av 2 inaktiva personer, 1 vakans och 3 personer som av min erfarenhet av att jobba med styrelsen i ett år inte har så mycket tid att ta på sig arbetsuppgifter eller att delta i så många möten. Det är verkligen inte bra för styrelsens framtida arbete och det är verkligen inte bra för partiet. Av dessa personer är det BARA Rickard Olsson och Christoffer Willenfort som har en solid närvaro på möten. Så att vi skulle vara fler närvarande om vi behåller styrelsen… det går inte ihop helt enkelt. Jag skulle till och med vilja påstå att A12 är rent av farlig för styrelsens beslutsmässighet på möten!

Ett annat argument som dykt upp är att vi inte kan förvänta oss att så många kommer lägga ner så pass mycket tid på styrelsearbetet så därför borde vi minska antalet platser. Motionären själv påstår att de som sitter i både styrelsen och ledningen lägger ner 80-100 timmar i veckan på Piratpartiet. Vilket är otroligt med tanke på att det inte lämnar många timmar över till att äta och sova på dygnen. Nej, jag lägger inte ner 80-100 timmar i veckan på Piratpartiet. Kanske de som är avlönade att ha PP som sitt arbete gör det, men inte vi som gör detta ideellt.

I dagsläget ser det dessutom inte ut så i styrelsen. Jag kan meddela att senast någon skrev i styrelsens internforum var den 16 februari i år (och den kan knappast kallas för aktiv under året som jag suttit i styrelsen) och att styrelsechatten på Skype har varit död i ett flertal veckor. Mail mellan styrelsemedlemmar på själva maillistan ligger på ett all time low just nu. Styrelsen är inaktiv. Tokigt inaktiv. Det är jag som har skrivit ihop ALLA beslutsunderlag som har postats i forumet de senaste mötena. Det är jag som har tjatat på folk att svara på mail om de kan komma på möten eller inte (jag skämtar inte, man måste tjata på folk om att svara på mail). Det är jag som har påmint, jagat och bett om att folk ska göra sina uppgifter så jag kan lägga in sakerna i dagordningarna. Den här styrelsen arbetar inte. Den är inaktiv. Och nu vill motionären att vi ska ha kvar den som den är utan större förändringar. Jag skulle här vilja påstår att A12 kommer att ge Piratpartiet ytterligare ett år med en inaktiv smått handlingsförlamad styrelse.

Jag kandiderar till sammankallande. Förut stod jag mot Mattias Bjärnemalm, men han har valt att kliva ner från sin kandidatur eftersom han kände att om han saknade förtroende för arbetet. Personligen tycker jag det är synd eftersom det känns otroligt trist att, som det ser ut, ”vinna” på walkover. Jag hoppas att presidiet ställer mig mot avslag i alla fall så att medlemmarna kan välja att inte rösta in mig som sammankallande ändå.

Enda anledningen till att jag nästan tjatade till mig rollen som sammankallande i styrelsen i början av våren var för att inget hände i styrelsen. Alls. Flera månader i höstas var styrelsen handlingsförlamad med både en sammankallande (Rickard Olsson) och en sekreterare (Mikael Nilsson) som helt enkelt inte hade tid. Jag vet att jag började tjata på styrelsen om att vi var tvungna att ta beslut om budget för 2011 i börjar av december. Jag skrev nästan varje dag i chatten om det. I mellandagarna så lades det ut ett PC-beslut om det eftersom Rick Falkvinge insåg att det var lite stressigt som partiledare att inte ha en budget att jobba från. Beslutet togs bara några dagar innan årsskiftet och jag tvivlar på att alla som var med och fattade beslutet ens läst budgeten. Det är ett exempel för att belysa hur styrelsearbetet faktiskt gick till. Man blir nog chockad när man läser det som utomstående, men det är sant. Dagordningar skrevs inte innan mötena ens utan man tog upp det som behövdes tas upp när mötet väl var. Det gjorde att ingen kunde förbereda sig och alla beslut togs utan beslutsunderlag. Så jag vill att alla glömmer bort det där om gröna skogar och djupa dalar.

Som sammankallande har jag en del visioner inför styrelsearbetet. Min vision är en styrelse som arbetar. Det jag menar med det är en styrelse som inte bara delegerar allt jobb till Partiledningen utan är villig att ta på sig lite arbete på egen hand. Jag vet att motionären inte håller med mig vilket är anledningen, antar jag, att han inte ser samma problem som jag gör i det här fallet. Att ta på sig mer arbetsuppgifter skulle heller inte innebära så mycket arbete för varje ledamot. Mitt mål är att om varje ledamot kunde ta på sig ca 5 timmars arbete i veckan skulle det innebära, med en styrelse på 15 ledamöter att styrelsen fick en gemensam arbetsinsats på 75 timmar. Det skulle vara 70 timmar mer än vad ledamöterna idag lägger ner på arbetet i styrelsen I VECKAN. Jag hoppas att till och med de som är upptagna idag skulle kunna tänka sig att ta på sig det arbetet. 5 timmar i veckan är inte orimligt på en förtroendepost i en partistyrelse skulle jag vilja säga. Säg nu att alla inte kan lägga dessa 5 timmar, en del är som sagt inaktiva redan och några veckor är stressigare än andra , men säg att vi får till iaf 60 timmar i veckan. Styrelsen skulle kunna göra underverk. Om A12 går igenom kommer styrelsen lämnas handlingsförlamad och vara ett transportkompani för att delegera allt till ledningen utan att kunna bidra med något reellt arbete inom partiet.

Med det sagt hoppas jag att folk tar till sig det jag har sagt ovan och tänker på det när de röstar i motion A12 i forumet.

En förklaring av yrkandena;
Y19 + Y20 sitter ihop och är orginalyrkandet om att minska styrelsens storlek.
Y222 + Y223 sitter ihop och är ändringsyrkande som betyder att styrelsens storlek stannar på 16 personer som idag.
Dessa två kommer ställas emot varandra. Här man kan välja att även rösta avstår vilket betyder att man inte tar ställning.
Denna omröstning kommer ta slut 21.30 onsdag den 4 maj.

Det förslag som får mest stöd av Y19+Y20 eller Y222+Y223 ställs sen emot AVSLAG.
Den omröstningen kommer starta 00.01 torsdagen den 5 maj och avslutas 21.30 lördagen den 7 maj.

Jag hoppas verkligen att DU bildar dig din egen uppfattning utifrån argument och inte bara går efter en annan persons tyckande för att det råkar vara någon du ser upp till.

Är du redo att rösta nu? Gå då in här och rösta i motionen. Vet du inte hur det fungerar kolla på emmas guide till hur man röstar på mötet.

10

Piratpartiets vårmöte: Sammankallandevalet

Jag visste inte att frågetrådarna skulle stänga i samband med att voteringarna började så det visar sig att jag har frågor i min utfrågningstråd (angående att jag kandiderar för fortsatt stöd som sammankallande i piratpartiets styrelse) som jag inte svarat på. Det är synd eftersom jag gärna vill ge svar till alla som ställt frågor, därför tänker jag ge svar på dem här på min blogg istället och samtidigt pusha voteringen i frågan en aning. För mig är det viktigt att så många som möjligt sätter sin in i sakerna och sedan röstar på det alternativet de anser är bäst. Om det inte är jag, well, då är det så det är helt enkelt (även om jag såklart hoppas på att det är jag 😉 ).

Fråga från Markus Lindholm: Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit inom Piratpartiet?

Oj, vilken svår fråga. Jag tror jag måste säga lokalvalen 2010. Vi var ett fåtal personer som skrev valmanifest (Sammy Nordström var en klippa där för jag ska då inte ta åt mig hela äran), som fixade kandidater, som höll möten, som försökte få in oss i media, som satt upp affischer, som stod på stan och delade ut flyers/kulturbombade/debatterade oss röda i ansiktet. Med tanke på att vi bara var ca 5 som drev kampanjen framåt och ändå lyckades få 0,9% i Kommunvalet i en så pass stor kommun som Linköping, det är jag förbaskat stolt över. Att det inte räckte hela vägen känns såklart väldigt trist men vi som kämpade, vi kämpade på som fasiken och det är den där kämparglöden som jag alltid känner att jag blir stolt över när det gäller pirater i alla sammanhang

Fråga från Winston Smith: Hur ställer du dig till organiserat samarbete mellan Piratpartiet och andra partier, t.ex. valteknisk samverkan i EU- eller riksdagsvalet? Ju utförligare och mer mångfacetterat svaret blir, desto bättre ur demokratisk synpunkt.

Det är klart jag ställer mig positiv till samarbete med andra partier när det gäller att driva våra frågor framåt i opinionen. Det är faktiskt inte bara viktigt för oss att samarbete för våra frågors skull utan om vi nu har siktet inställt på riksdagen 2014 så måste vi odla goda relationer med de andra politikerna för att kunna ha en sucks chans att påverka när vi väl kommer in i riksdagen. Så både för att ge våra frågor chans att flyga men även att vi som parti skaffar oss mer goodwill än vad vi har idag. De enda partierna jag ser att vi aldrig kommer kunna samarbeta med är antidemokratiska partier såsom exempelvis Sverigedemokraterna.

När det gäller valteknisk samverkan är jag betydligt mer skeptisk. Att ha varvade listor eller vad nu annars det kan tänkas dyka upp känner jag mig inte alls bekväm med. Problemet med det är inte att inte tror att det skulle kunna gynna oss som parti utan för att våra medlemmar och de som väljer att rösta på oss nog skulle bli mer förvirrade än något annat. Speciellt om det är ett parti som inte är så känt. Skulle vi samarbeta med ”klassiska vänsterpartier” skulle vissa av våra medlemmar känna sig utanför och skulle vi samarbeta med ”klassiska högerpartier” skulle andra känna sig utanför. Likaså ”klassiska liberala alternativ” såklart. Så nej, jag skulle inte rösta för något sådant i styrelsen om jag inte kände att jag i så fall hade massivt stöd för det bland medlemmarna och funktionärerna. Sådana saker får inte komma uppifrån utan måste komma från gräsrötterna.

Fråga från Tommten: Vi har sett att närvaron varit dålig i styrelsen. Hur kommer du som sammankallande agera om närvaron från vissa enskilda styrelseledamöter är katastrofalt låg? Tycker du att du skött detta bra under din tid som sammankallande?

Jag börjar med att svara på den sista frågan först här. Som sammankallande anser jag nog att jag skött arbetet bra med att få ledamöter att faktiskt komma på möten även om det inte är perfekt på långa vägar. Det bättrade sig på slutet där i mars-april en aning. Dock ska man väl också tänka på att jag bara suttit som sammankallande denna vår och det är lite obegränsat med saker man faktiskt kan göra för att få folk att komma när det redan är ett inarbetat mönster. Jag har dock mailat och försökt påminna folk och sedan skrev jag ett ganska argt mail till styrelsen där jag bara påpekade detta problem vilket jag kände faktiskt fick lite resultat. Det jag önskar att jag hade haft tid med var att ringa till alla i styrelsen och pratat med dem en och en, något jag tänker sätta som nummer ett på min priolista efter vårmötet om det är så att jag blir sammankallande.

Jag tror väldigt lite på det där med att locka bin med vinäger så det jag hoppas på att kunna förändra när det gäller närvaron i styrelsen är att göra det kul att arbeta i styrelsen. Folk som engagerar sig ideellt har större chans att engagera sig mer när de känner att det de arbetar med ger dem saker tillbaka. Sedan måste man nog tänka på att det inte hjälper att ringa och skälla ut folk, det handlar om att etablera en bra relation redan från början vilket gör att jag hoppas på att första mötet (som är AFK) med styrelsen kan bli lika mycket en ”lära känna varandra och trivas tillsammans”-grej som ett möte. Det är viktigt att folk känner sig bekväma med varandra och mår bra tillsammans. Jag tänker mig också att jag kommer hålla regelbunden kontakt med alla i styrelsen via telefon helst just så att man som sammankallande har koll på vilka som kan komma på nästa möte, vilka som har det lite tufft med annat runt omkring för tillfället och vara lite av ett utlopp för de som bara vill snacka av sig om det som sker i styrelsen en stund. Jag ska inte påstå att alla kommer vilja snacka med mig om sådant, absolut inte, men jag kan i alla fall erbjuda mig.

Om det ändå inte räcker för att få folk att engagera sig så är det kanske dags att ta ett snack med personen att kliva ner från sitt uppdrag. För en sak jag hoppas alla tänker på är att vi är alla vuxna i partistyrelsen och vi sitter faktiskt i en partistyrelse, tar man inte sitt uppdrag på allvar så sviker man medlemmarna som har röstat in dem, de aktivister som arbetar hårt för partiet och även våra politiska frågor.

Övriga frågor och svar kan läsas i utfrågningstråden.

Det finns bara en annan kandidat till valet som Sammankallande i Partistyrelsen och det är Mattias ”Mab” Bjärnemalm. För att läsa hans utfrågningstråd tycker jag att ni ska kika in här och avgöra vilken av oss som du anser skulle göra det bästa jobbet. Han är en bra person som jag tror skulle göra ett fint jobb som sammankallande så partiet har idag vad jag kallar för lyxproblem att välja vem av oss som de helst ser 🙂

Har du redan bestämt dig kan du hitta voteringen för val av sammankallande här.

Jag vill även passa på att pusha lite för de andra voteringarna som ligger uppe nu som du hittar i piratpartiets forum.

3

With cherry on top!

Idag är jag stolt över Piratpartiet.

Det finns säkert dussintals (jag har inte kommit i kontakt med alla säkerligen) bloggar och kommentarer och debattartiklar som förutspår Piratpartiets antingen plötsliga, överhängande, omedelbara, tynande eller långsamma död. Vi borrar hål på vårt eget skepp till och med.  Trots detta är det idag som jag på länge känner mig stolt över att vara med i Piratpartiet och känner mig faktiskt stolt över hela partiet.

Vissa vågar ryta ifrån och andra vågar visa på äkta ledarskap genom att leda som man lär och vara ett gott föredöme.  Samtidigt får jag ett pressmeddelande i inkorgen om att valmanifestet för VG-regionen ska släppas under en presskonferens.  Inte nog med det så pågår Vårmötet, det finns utfrågning i forumet av alla kandidater till förtroendeposter och det går fortfarande att diskutera alla motioner.  Våra medlemmar resonerar samtidigt som de uppmuntrar andra att resonera. Vår partiledare har till och med öppnat upp sin egen blogg för de som inte har en egen stark plattform att debattera ifrån.

Det utförs samtidigt det dagliga arbetet. Folk ringer samtal, claimar saker pirateweb, skriver blogginlägg om helt andra saker,  planerar skoldebatter och demonstrationer. Det sker saker hela tiden och jag kommer inte kunna rabbla upp allt. Piratpartiet är levande.

Vi gör saker öppet. Debatterar öppet och vi får till och med ”media” på vår öppenhet.  Samtidigt som vi debatterar så gör vi saker. Både internt och externt. Vi har börjat på att äta kakan och samtidigt ha kvar den och det känns riktigt bra. Mer sånt här Piratpartiet och de som spår vår död kommer behöva äta upp sina ord, with cherry on top!

3

Lärarupproret är antågande

Efter att jag gått ut Komvux hade jag betygspoängen 18,1 poäng. Jag hade kunnat komma in på praktiskt taget allt. Förutom psykolog vilket var anledningen till att jag ens läste på Komvux för att höja betygen till 20,0 poäng, men istället brakade jag in i en metaforisk vägg, blev sjukskriven två månader och insåg att jag fick glömma den drömmen.

Då visste jag inte att jag skulle hitta en ny dröm, en starkare sådan till och med. Jag insåg att jag ville bli lärare. Sagt och gjort jag tog mitt pick och pack och drog till Linköpings Universitet. Det var inte svårt att komma in på utbildningen för min del (jag har för mig att intagningen låg mellan 12-16 poäng beroende på vilken inriktning man sökte in på).

Idag läser jag på Aftonbladet att det pågår ett Läraruppror. Det hade jag faktiskt inte någon aning om, men jag är inte den som är den. Ett uppror man kan hoppa på såhär en tisdags förmiddag tackar inte jag nej till.

De skriver om att läraryrkets status är på tok för lågt, att lärarnas löner är på tok för låga och att vi måste göra något åt detta. Det verkar dessutom som att det är många lärare som gärna vill protestera.  Jag kan inte annat än att hålla med.

I mitt andra år på lärarprogrammet här i Linköping blev jag något som heter ”överfadder” på Lärarprogrammets nollning. De faddrarna stöttar och hjälper faddrarna som har hand om Nollan. Vi har ca 120 faddrar på vår nollning varje år så det behövs. Vi satt en kväll och delade upp nollegrupperna. Det man letar efter är en spridning i ålder, kön och inriktning man har valt så att grupperna blir så varierade som det går att göra dem. Det är en konfidentiell lista som man får svära tystnadsplikt på att få hantera (typ). Grejjen var den att på dessa papper fanns även poängen man har. Poängen jag vill komma fram till är att när vi kom till en person med snitt på 18-20 så kom alltid frågan upp ”Varför vill den här personen bli lärare?” och alla skrattade till lite och tyckte att det var ju konstigt… om man är så duktig varför vill man bli lärare?

Jag minns också en lärare på gymnasiet som fick frågan lite sturskt av en elev som ville vara kaxig varför han egentligen var lärare (underförstått om han nu var så dålig på det) och istället för att bli arg eller kaxig tillbaka så muttrade han bara ”Ja, inte var det för lönen i alla fall.” och gick därifrån. Fler lärare genom min skolgång har påpekat att det knappast är för lönen de arbetar. Jag fick såklart uppfattningen om att det inte var helt lätt att försörja sig som lärare.

Ändå står jag här nu, och ska ta lärarexamen till hösten (efter studier i 6 år och tillhörande studieskulder). Vad hände egentligen? För mig handlar det mer om själva statusen på en lärares arbete än det handlar om lönen… tyvärr lever vi i ett samhälle där status ofta mäts i hur mycket pengar man har. Attityden jag ofta får från människor i min omgivning är att lärare kan vem som helst vara, man behöver ingen utbildning till det för att vara duktig på det och chockerande nog har man mer förtroende för outbildade lärare än för de som gått utbildningen.

Vi som lärare måste bli mycket bättre på att visa att vi behövs, att utbildningen faktiskt ger oss verktyg på vägen och en mognad in i rollen som är nyttig samt att vi kräver att det läggs fokus på våran utbildning för att den ska bli så bra som den kan bli. Det är även viktigt att vi blir bättre på att sätta tryck på politikerna att anamma den moderna skolan, där eleverna får chans att utveckla sitt kritiska tänkande och sin kunskap. Jag hakar med glädje på detta uppror.

Jag ska dessutom visa det genom att gå i Piratpartiets demonstrationståg i Linköping den 1:a maj.  Låter det konstigt? Inte alls. Piratpartiet står för Integritet, Kultur och Kunskap där kunskap för mig står för att värna om skolan och utveckla den i rätt riktning. Lärarna är otroligt viktiga i den skolan som kunskapsförmedlare och mentorer. Samling är Stora Torget 13.00.

4

Vårmötet 2011: Styrelsen i fokus

Jag tänker i det här blogginlägget gå igenom lite kring min syn på styrelsen och styrelsens arbete.  Jag tänker även nudda vid min egen kandidatur till sammankallande i styrelsen, en post jag sitter på idag fast då vald inom styrelsen. Nu ska medlemmarna välja sammankallande på medlemsmötet istället.

Det pågår mycket debatt om styrelseval just nu väldigt många bloggar. Det gör mig glad eftersom det betyder att Piratpartister inser allvaret i att välja en styrelse. De som försöker säga att det är tjafs eller moralpanik eller något annat nedvärderande ord med bakomliggande härskartekniker anser jag att man ska ignorera då Piratpartiet lever på att vi har en öppen debatt och vi ska vara stolta över det.

Vad ska styrelsen göra?
Enligt Piratpartiets stadga så står detta om Styrelsens arbetsuppgifter:

§ 5.2 Arbetsuppgifter

5.2.1 Partistyrelsen fungerar som ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.
5.2.2 I partistyrelsens ansvar ingår särskilt:
a) att utforma förslag på reviderat principprogram,
b) att inför höstmötet utforma förslag till verksamhetsplan för nästa verksamhetsår,
c) att efter val av ny partistyrelse och avslutat verksamhetsår redovisa ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse inför kommande vårmöte.
d) att besluta om budget för verksamhetsåret och löpande redovisa ekonomiskt läge gentemot budget med största praktiskt möjliga transparens.
5.2.3 Partistyrelsen delegerar genom beslut och styrdokument den dagliga verksamheten till partiledaren.
5.2.4 Partistyrelsen fördelar inom sig ansvarsområden och arbetsuppgifter.
5.2.5 Partistyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av ett styrdokument som reglerar formerna kring dess arbetsuppgifter.

Enkelt uttryckt brukar man säga att Styrelsen står för det långsiktigt strategiska arbetet och delegerar det kortsiktiga dagliga arbetet till Partiledningen.  I Piratpartiets fall betyder den delegeringen att styrelsen delegerar till Partiledaren som i sin tur sedan tar partiledningen och övriga inom partiet till hjälp för att klara av uppgifterna.

Styrelsen idag
Jag sitter i styrelsen vilket jag har gjort i nästan ett år nu. Att sitta i styrelsen är inte vad man tror att det ska vara alls. Det finns mycket jag kan säga om hur styrelsen fungerar och arbetar, tillräckligt mycket för att jag ska kunna skriva flera blogginlägg på ämnen, men den här gången tänker jag fokusera på hur styrelsen hanterar arbetsuppgifter. Eftersom vi inte har lokala föreningar eller ens något liknande, som lokala råd, så faller alla beslut som ska fattas i hela partiet på just partistyrelsen (eller partiledaren). Detta gör att vår styrelse alltid har mycket på sitt fat. Det betyder i sin tur att vi inom styrelsen måste ta på oss arbetsuppgifter för att klara av arbetsbelastningen.

En lista på styrelsens närvaro har cirkulerat lite och blogginlägg har skrivits om det hela. Det var uppskattat vet jag så därför kom jag mig för tanken att gå igenom protokollen för årets styrelse när det gäller att ta på sig arbetsuppgifter. Sedan gjorde jag en fin tabell av det jag kom fram till.

Innan ni ser den krävs det dock en genomgång av vad den betyder.  Det jag har gjort är att jag har gått igenom protokollen från det konstituerande styrelsemötet för nuvarande styrelse fram till idag. När det har stått ”Styrelsen beslutar att uppdra åt…” eller ”Styrelsen beslutar att ge mandat till…” har personen/personerna som nämnts fått det räknat som 1 arbetsuppgift i tabellen. Det är kvantitativ data eftersom det inte räknas om personen har fullföljt sin uppgift eller inte eller hur stor uppgiften i fråga är. När det stått att styrelsen har uppdragit åt sammankallande eller sekreteraren så har jag valt att lägga det som 1 arbetsuppgift på den personen som var sammankallande eller sekreterare vid tiden för beslutet.

Personernas hela namn: Marit Deldén, Leif Ershag, Christoffer Willenfort, Anna Troberg, Simon Rosenqvist, Mårten Fjällström, Göran Widham, Rickard Olsson, Johanna Julén, Rick Falkvinge, Anna Svensson, Christian Engström, Mikael Nilsson, Anders Nordin och Klara Tovhult.

Värt att notera är även att Leif Ershag, Simon Rosenqvist och Klara Tovhult har valt att lämna styrelsen under årets lopp. I övrigt har Mårten Fjällström, Mikael Nilsson och Anders Nordin av olika anledningar meddelat att de inte kan närvara på möten eller ta på sig uppgifter.

Anledningen till att jag trots alla disclaimers i texten kring den här tabellen ändå anser att den är värd att redovisas är att jag anser att det visar på en vilja att ta på sig uppdrag. Om man sedan inte gjorde uppdraget av en eller annan anledning så har man i varje fall visat att man varit villig till det. För i styrelsen handlar det inte om att vi bråkar om vem som ska göra saker direkt, det är snarare så att den som känner sig manad som säger att den kan göra det. Och det är ju det där jag tycker är vettigt att redovisa… vilka känner sig manade egentligen?

Som kuriosa kan jag nämna att styrelsen har under årets lopp valt att uppdra åt eller ge mandat till Partiledningen hela 17 gånger. Detta inte inräknat den dagliga verksamheten som alltid är delegerat till PL per automatik.

Personligen måste jag erkänna att jag blev förvånad att jag tagit på mig så många uppdrag. Jag visste att jag tagit på mig en del här och där men trodde inte att det skulle vara så pass i jämförelse med andra i styrelsen. Så mycket känns det inte som att det är. Nästa gång ska jag påminna mig själv att jag inte alltid behöver känna mig manad då det finns andra som borde vara mer manade än de är.

Jag kandiderar…
Jag kandiderar som sagt till sammankallande i styrelsen. Just nu sitter jag på ett ledamotsmandat som räcker till sista december 2012 och är vald av styrelsen till sammankallande. Rollen som sammankallande var tidigare en styrelseintern roll som styrelsen själva valde. Nu, enligt stadgan, är det en roll som ska tillsättas av medlemmarna och det är dessutom en specifik enskild roll. Är du sammankallande så är du det, du är inte ledamot, och väljer man att lämna rollen som sammankallande lämnar man även styrelsen. Tidigare har man kunnat sitta kvar i styrelsen på sitt ledmotsmandat när man inte velat sitta som sammankallande längre. Sekreterarrollen är fortfarande en styrelseintern roll som väljs av styrelsen själva.

Om jag blir vald till sammankallande kommer min plats som ledamot att vakantsättas och jag kommer då sitta på mandatet för sammankallande som sträcker sig till sista december 2011.

Så varför väljer jag att kandidera till något som inte bara innebär mer jobb utan även innebär att jag effektivt förminskar mitt mandat i styrelsen med ett år? Jag har ett enkelt svar på den frågan; Visioner!

Jag har massor med visioner för hur arbetet i styrelsen bör utvecklas och se ut. Faktiskt så pass att jag tänker skriva ett helt inlägg om detta imorgon och utveckla dessa visioner.

8

Det missionerande kopimistsamfundet

Detta känns som att det är potentiellt nästa snackis inte bara inom Piratpartiet utan även runt omkring bland fildelare lite varstans (med det inte sagt att alla i Piratpartiet fildelar ska påpekas för de som gör det logiska felslutet).

När Isak Gerson började prata om att skapa ett trossamfund i några informella chattar jag är med i så trodde jag ärligt talat att det var ett skämt. Att han behagade roa sig helt enkelt. Sedan vet jag att andra också började diskutera det och så var bollen i rullning.

Varje gång det kom på tal så kände jag något olustigt i magen. Lite som jag känner när jag stöter på Livets Ord på stan och detta trots att jag anser mig själv vara troende kristen. Den känslan förbättras inte av att artikeln menar att Isak har lagt betoningen på radikal.

Det som det handlar om är att ett gäng ”radikala” fildelare har gått ihop och skapat ett trossamfund. Det missionerande kopimistsamfundet kallar de sig själva för och menar att;

Information har ett inneboende värde som inte får kränkas. Därför är informationen och metoderna för att sprida information sakrala värden. Internet är den förlösande kraft som ger informationen sina rättigheter.

På ett sätt förstår jag dock vad de är ute efter och om de anser att det är deras tro vem är jag att döma det egentligen? Vem är jag att säga vad som är korrekt att tro på eller inte? En del kanske menar att information är något materiellt men jag är osäker på om det fungerar eftersom det jag spontant känner att de är ute efter är mer kunskap. Kunskap är knappast materiellt och det går inte att ta på. Det bara existerar för att vi finns till och tror på dess existens? Jag vet att jag är ute och går på konstigheter just nu, men spännande är det onekligen.

Jag önskar Isak och de med honom all lycka. Personligen är det ingen religion/trossamfund för min egen del och tänker alltså inte gå med. Däremot ser jag värdet i att föra upp det till debatt och som det påpekas i artikeln, skapa en annan typ av dialog kring frågorna vilket jag tror kan lyckas.

Men blir de en sekt eller fundamentalistiska så tänker jag ta mig friheten att såga dem till fotknölarna vid första bästa tillfälle 😉

3

Nåja, vad är väl ett ledningsmöte…

Jag sitter i Piratpartiets ledning. Detta betyder från i år att vi har träffar AFK med varandra för att jobba ihop oss. Det är otroligt viktigt att vi gör detta. Mycket av partiets verksamhet sker via nätet. Vi mailar varandra, vi chattar och vi skriver tillsammans i diverse paddor. Allt detta gör att vi blir effektiva trots att vi befinner oss överallt i Sverige (och en del befinner sig utomlands). Det gör även att vi inte behöver ha kostnader på lokaler och liknande.

Tyvärr gör det också att nästan all vår kommunikation sker via text. Missförstå mig rätt, text är riktigt bra men den kommunikationsformen kan samtidigt lätt skapa missförstånd. Ett skämt som inte uppfattas för att man inte hör tonfallet, en fråga som känns provocerande för att man inte ser personens kroppsspråk och en konflikt uppstår för att man inte ser hur svårt det egentligen är för en person att formulera sin tanke eftersom man ser den färdig framför sig när den dyker upp i chattfönstret.

Därför tycker jag det är bra att ledningen har beslutat att ha möten tillsammans. Det gör att man då och då i alla fall får en känsla av hur personen är och kan överbrygga sådana enkla missförstånd. För att ledningen ska fungera som grupp behövs det. Däremot förstår jag att det är svårt att veta vad som sker på ett ledningsmöte så jag tänkte att jag kan berätta ungefär vad som sker.

Start är någonstans mellan 9-10 på morgonen. Det betyder att de som reser långt behöver åka redan på fredag kväll för att komma i tid. Nu har vi ”tur” att många i ledningen redan bor i Stockholm vilket gör att när vi har möten där behöver partiet inte betala alltför mycket på resor. Vi har en snabb presentationsrunda och diskuterar sedan aktuella frågor. Dessa kan variera väldigt mycket utifrån vad de olika funktionerna faktiskt gör.

Vi sitter och diskuterar fram till lunch som ligger någonstans mellan 12-13 då vi går ut och äter. Alla får betala sin egen mat på dessa träffar kan påpekas så att ingen tror att ledningen äter gott på partiets pengar. Väl tillbaka så sitter vi till ungefär 17-18 beroende på när syret håller på att ta slut i konferensrummet och vi känner att vi inte orkar mer.

Sist gick hela ledningen ut och åt tillsammans på kvällen, men det är inget som ”ingår” i själva schemat. Nästa möte (som är 14-15/5) har många redan flaggat för att de inte har tid med det på kvällen eftersom de har annat de måste göra. Antagligen umgås med familj och vänner eftersom sådant blir eftersatt när man engagerar sig så hårt politiskt.

Sedan börjar allt om igen på söndagen. På eftermiddagen på söndagen så åker folk hem till sitt igen. Glamorösare än så är det inte. Alla i ledningen måste fixa sitt eget boende också och jag har tur som har snälla kompisar i Stockholm som låter mig sova där hela tiden.

På måndag är det jobb och skola igen. Anledningen till att jag skriver detta inlägg är för att göra folk medvetna om vad ett möte faktiskt innebär. Det är inte ett piratfika, det är inte en social träff utan det är ett möte där det är tänkt att vi ska producera saker som hjälper partiet.

Vad ett möte innebär är väldigt personligt. För mig innebär det att jag måste ha snälla kompisar som tar hand om min katt under helgen, det innebär att jag tar en hel helg och arbetar bara med piratpartiet, det innebär att jag tvingas resa och även ha snälla kompisar som tar in mig att sova hos dem under helgen, det innebär att jag blir lite fattigare eftersom mat ute i Stockholm en hel helg inte är billigt för att inte nämna SL-biljetter när det behövs och det innebär att jag är helt slut när jag kommer hem och det är dags att plugga igen på måndagen.

Det innebär självklart också en rejäl energikick att träffa alla, det innebär att jag skrattar och har riktigt kul tillsammans med mina kollegor i partiet, det innebär att jag kommer hem med ett leende på läpparna och det innebär att jag orkar med att lägga ner min själ och hjärta i partiet eftersom jag ser att andra också gör det. Att veta och att se framför sig är två olika saker ibland.

Jag skrev bara detta inlägg för att göra folk lite mer medveten om vad ett ledningsmöte innebär OCH för att pusha för att vi ska ha ledningsmöte den 14-15 maj och de som vill får gärna komma med frågor som du anser att ledningen borde diskutera under detta möte. Skicka dem till Anna Troberg (anna.troberg@piratpartiet.se) i så fall så kommer hon sammanställa dem. Det är din chans att påverka, ta den.

2

Piratpartiets vårmöte: Motioner Del 1

”En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling, exempelvis ett parlament, en bolagsstämma eller en förenings årsmöte.” /Wikipedia

Till Piratpartiets årsmöten brukar det ramla in en massa motioner. Alla medlemmar har haft rätt att skicka in motioner till mötet. Det innebär att man skriver en bakgrundtext om varför man tycker något och sedan yrkar man något för att få mötet att besluta vad man nu tycker.

Jag tar ett hypotetiskt exempel:
Helst av allt skulle jag vilja att Piratpartiets styrelse bambusrade sina styrelsemöten. Detta sker inte idag och jag känner att det inte kommer ske om inte årsmötet beslutar om det. Därför bestämmer jag mig för att skriva en motion om det. Jag skriver då en text om varför jag tycker att detta är ett bra förslag:

Piratpartiet borde vara transparent och så även styrelsen.

Detta blir då brödtexten. Fast mötet måste ha något mer handfast att ta beslut utifrån. Därför måste jag utöver min fina brödtext (som givetvis kan vara mycket mycket längre och ingående än detta exempel) även lägga till ett yrkande. Ett exempel på yrkade till detta skulle kunna vara:

Jag yrkar att Piratpartiets styrelse alltid ska bambusra sina styrelsemöten.

Nu har mötet något att ta beslut på. Vill medlemmarna eller vill medlemmarna inte att styrelsen ska behöva göra det.

Motionsstopp för detta vårmöte var i söndags kväll, så det går tyvärr inte att skriva fler motioner. Vi har 47 stycken motioner att behandla på vårmötet.  Det är nu själva behandlingen av motionerna kommer. När det kommer till motioner kan du som deltagare välja att göra en rad saker.

 • Strunta i dem helt.
  Det är din fulla rätt att helt strunta i att det finns motioner och vad som skrivs i dem.  Jag skulle dock inte rekommendera detta eftersom motionerna kan behandla saker som stadgeändringar och sakpolitiska frågor. Helt plötsligt står Piratpartiet där med ett nytt namn och har tagit ställning för att legalisera prostitution och du har ingen aning om vad som hände eftersom du inte deltog i mötet. Rädsla för att någon ska sabba partiet är rent generellt en dålig motivation men den är mycket reell.
 • Gå in i forumet och läs dem.
  Det är första steget. Läsa genom dem. Begrunda dem och bilda sig en åsikt. Oftast är det värt att även läsa vad andra tycker om motionen.
 • Kommentera på dem.
  Om du tycker något så klicka på knappen . Om det är så att du vill citera något som någon annan har skrivit så klickar du istället på knappen . Sedan skriver du din åsikt och klickar på ”Skicka svar”.
 • Yrka bifall eller avslag
  Att yrka bifall betyder att du vill att motionen ska gå igenom, dvs att folk ska rösta ja. Att yrka avslag betyder tvärtom, att du inte vill att den ska gå igenom och att folk ska rösta nej till den. Det är ett ställningstagande man gör för att visa andra vad man tycker. Oftast skriver man även en motivering till varför man tycker det.
 • Göra ändringsyrkanden och motyrkanden.
  Se nedan.

Ändringsyrkanden
Ett ändringsyrkande är när du inte håller med helt om motionen så du skulle vilja ändra något i den. Vi tar motionen ovan som ett exempel. Det är någon annan som lagt motionen om att bambusra styrelsemöten. Du tycker att det är en relativt bra idé, men skulle vilja öppna upp för att styrelsen inte behöver göra det med alla beslut, då vissa beslut kanske är känsliga. Då trycker du på knappen Du får då upp en ruta där du kan lägga till fler att-satser.

Jag yrkar att… Piratpartiets styrelse kan välja att inte bambusra enskilda frågor om de bedöms som konfindentiella.

Sen trycker du på ”Skicka nytt ämne” så postas till ändringsyrkande. Det kommer synas i forumet att det är du som har lagt det. Sedan kan fler lägga ännu fler ändringsyrkanden på ditt yrkande eller på andras.

Motyrkande/Tilläggsyrkande
Om du däremot inte håller med om motionen alls så kan du lägga ett motyrkande, som jag tolkar det lägger man då ett tilläggsyrkande i själva forumet. Här kan du såklart också välja att inte lägga något motyrkande utan helt enkelt yrka avslag på motionen. Det är en avvägning man måste göra.

Du får nu chans att skriva ett nytt yrkande.  Det kan se ut såhär som exempel:

Jag yrkar att… Styrelsen inte behöver bambusra alla sina styrelsemöten.

Det går att lägga andra tilläggsyrkanden också givetvis. Och andra ändringsyrkanden.

Det bästa rådet jag kan ge är att våga ta steget att påverka. Var inte rädd för att göra fel utan testa och gör, blir det fel kommer någon att påpeka det så att du får chans att göra om och då göra rätt. Även vi ”rävar” gör fel när det gäller sådana här krångliga saker.

8

Piratpartiets vårmöte har börjat

För de Piratpartister som har missat det så pågår Piratpartiets vårmöte just nu. Vårmöte är bara ett annat ord för årsmöte (men eftersom vi har två stycken, en på våren och en på hösten så kallas de för vårmöte respektive höstmöte).

Igår var första dagen på mötet. Piratpartiet håller sina årsmöten på nätet via forum. Det innebär att istället för att samla ett gäng personer i en helg och klubba genom saker så kan alla medlemmar som vill logga in i forumet och delta.

Är du medlem och vill delta men tycker det verkar rörigt att sätta sig ner och förstå allt kan börja med att läsa emmas guide till hur man gör för att vara med. Emma har även skrivit en guide till styrelsevalet som kan vara bra att läsa den också.

Min tanke är att jag kontinuerligt under detta vårmöte, som håller på till mitten av maj, kommer blogga om olika saker som händer på mötet.  Detta för att försöka öppna upp mötet lite genom att information inte bara finns på forumet. Jag sitter i partistyrelsen som sammankallande idag och har därför ett ansvar när jag gör detta, ett ansvar som jag tar på mig själv ska erkännas. Att, i en position som jag har, gorma och gasta om mina egna åsikter och att alla ska tycka som mig eller eventuellt till och med peka på folk och säga vad de borde rösta på anser jag vara fel.

Jag vill gärna informera men vill också att alla ska bilda sig sin egen uppfattning om både val och motioner. Därför hoppas jag att ni slår på mig (virtuellt, gör så ont om någon slår afk) om ni anser att jag kliver över gränsen mellan information och propaganda.

off